Verdi- og lånetakst einebustad/rekkehus

Pris frå kr 6 000,- inkl. mva.

 

 

Ein vanleg verditakst gir ei god og lettfatteleg beskriving av eigedomen sine fakta, konstruksjonar, beliggenheit, areal etc. Taksten opplyser om den tekniske verdien på eigedomen, gir ein låne- og marknadsverdi, samt ei kort beskriving av eigedomen. Den tekniske verdien på eigedomen seier noko om kva standard eigedomen har og stipulerer ein normal marknadsverdi (verditakst) og låneverdi.

Arealet vert kontrollmålt på staden.

Verditaksten vert nytta ved opptak av lån, skifte-/arveoppgjer osv. I vårt distrikt har den også vore mest vanleg ved kjøp og sal av eigedomar.

Noko tillegg i prisen ved store eigedomar.

Bestilling